Motivation at work, the case of Asiacontrol company 2010

Submitted by admin on Fri, 06/23/2017 - 06:10

Title: Motivation at work, the case of Asiacontrol company 2010 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Authors: Nguyễn, Ngọc Thanh, người hướng dẫn
Lê, Thị Thu Trang

Keywords: Công tác động viên
Người lao động
Quản trị kinh doanh
Quản trị nhân lực

Issue Date: 2010

Publisher: HSB

Abstract: 98 p. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu và hệ thống lại những lý thuyết liên quan đến vấn đề động viên người lao động và làm nổi bật những phương pháp động viên có thể áp dụng được. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác động viên người lao động tại công ty Asiacontrol, những tồn t (...)
Electronic Resources

URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52971

Appears in Collections:HSB - Master Theses