đo lường kết quả thực hiện công việc thông qua ứng dụng mô hình Thẻ điểm cân bằng

Submitted by admin on Thu, 06/22/2017 - 06:06

Title: Performance measurement by applying balanced scorecard the case of Maritime bank's branches = đo lường kết quả thực hiện công việc thông qua ứng dụng mô hình Thẻ điểm cân bằng – Nghiên cứu tại Chi nhánh Ngân hàng Maritime Bank. Luận văn ThS. Kinh doanh và

Authors: Đào, Thị Thanh Lam, người hướng dẫn
Vũ, Việt Dũng

Keywords: Thẻ điểm cân bằng
Ngân hàng
Quản trị kinh doanh

Issue Date: 2012

Publisher: Khoa Quản trị Kinh doanh

Abstract: 90 p. + CD-ROM +Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị Kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Electronic Resources

URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52940

Appears in Collections:HSB - Master Theses