A study on electronic banking the case of Bank for Investment and Development of Vietnam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Submitted by admin on Thu, 06/15/2017 - 03:08

Authors: Nguyễn, Việt Anh, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Tuyết Lê

Keywords: Ngân hàng điện tử
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Quản trị kinh doanh

Issue Date: 2010

Publisher: HSB
Đại học Quốc gia Hà Nội

Abstract: 113 p + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Electronic Resources

URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52999

Appears in Collections:HSB - Master Theses