Triển khai chiến lược marketing online tại thị trường Việt Nam, ứng dụng trong công ty cổ phần hàng không Jetstar VietNam

Submitted by admin on Tue, 06/13/2017 - 22:40

Title: Conducting a marketing online campaign in VietNam, a case study of Jetstar VietNam = Triển khai chiến lược marketing online tại thị trường Việt Nam, ứng dụng trong công ty cổ phần hàng không Jetstar VietNam. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Authors: Trần, Đoàn Kim, người hướng dẫn
Hà Nguyên, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thanh Nhàn

Keywords: Quản trị kinh doanh
Chiến lược marketing
Tiếp thị trực tuyến

Issue Date: 2012

Publisher: Khoa Quản trị Kinh doanh

Abstract: 117 p. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Electronic Resources

URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52947

Appears in Collections:HSB - Master Theses